Nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2021 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie mającego siedzibę pod adresem Zamkowa 9 a, 63-500 Ostrzeszów w sali nr 205, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 63-510 Mikstat, Mikstat Pustkowie 35 , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00029672/2 o powierzchni 0,47ha2, będącej własnością dłużnika: Piotr Anioł.Wyceniana nieruchomośćpołożona jest w województwie wielkopolskim, powiat ostrzeszowski, jednostka ewidencyjna Gmina Mikstatobręb Mikstat Pustkowie na działce o numerze ewidencyjnym 276.Działka 276 położona w północnej części miejscowości w otoczeniu terenów rolnych, lasów oraz w niedalekim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. Działka jest w kształcie prostokąta. Doprowadzone media W,E własne szambo. Działka za zabudowaniami nieużytek z pojedynczymi zadrzewieniami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gruntowej. W części siedliskowej działka porośnięta trawą. Działka częściowo ogrodzona i zabudowana parterowym, z poddaszem nieużytkowym budynkiem mieszkalnym z mieszkalną przybudówką. Budynek mieszkalny wybudowany przed II wojną światową. Budynek murowana z kamienia i cegły. Strop polepa. Dach kryty blacho dachówką. Centralne ogrzewanie z pieca węglowego. Powierzchnia użytkowa budynku –65,5m2. Skład pomieszczeń: 2 pokoje, korytarz, kuchnia, kotłownia i łazienka. Pomieszczenia zawilgocone i zagrzybione.
Wykończenie wnętrza:- posadzki: deski, płytki, wylewki betonowe -ściany: panele, płytki, tynki.
Na działce znajduje budynek gospodarczy i stodoła wybudowana w 1981r. Stodoła kryta eternitem a budynek gospodarczy dachówką betonową. Wrota drewniane. Oba budynki w złym stanie technicznym. Powierzchnia użytkowa budynków około 300 m2. Budynki kryte dachówką i eternitem. Za stodoła drewniana przybudowa. Na nieruchomości zameldowane są 2 osoby a zamieszkują 3 osoby. Nieruchomość nie jest ubezpieczona.Teren szacowanej nieruchomości zlokalizowany jest w strefie tereny rolne.

Suma oszacowania wynosi 154.500,00 zł (w tym wartość gruntu 21700zł i wartość naniesień i zabudowań 132800zł), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 115.875,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.45,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO BP O/Kępno 57 10202241 2003 0000 3000 3911
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 431/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2021 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie mającego siedzibę pod adresem Zamkowa 9 a, 63-500 Ostrzeszów w sali nr 207, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 63-505 Doruchów, Skarydzew , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00001575/0 niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: Łukasz Pietrzak. W skład nieruchomości wchodzi działka nr 70. Obszar nieruchomości 1.7000ha.Działka 70 zlokalizowana jest w południowo zachodniej części obrębu Skarydzew w otoczeniu pól uprawnych i terenów leśnych. Działka posiada ewidencyjnie zapewniony dostęp do drogi publicznej gruntowej, ale na gruncie dojazd nie jest możliwy – użytkowanie działki 71 we fragmencie drogi. Dojazd poprzez wyjeżdżoną drogę w działce 71. Działka 70 użytkowana rolniczo. W czasie oględzin teren podmokły. Stopień kultury rolnej dobry. W południowej części na powierzchni około 0,13ha działka zalesiona drzewostanem sosnowym w wieku około 40 lat. Zwarcie luźne.Brak osób zameldowanych. Nieruchomość nie jest ubezpieczona. Teren szacowanej nieruchomości znajduje się w strefie :tereny zielone i tereny leśne

Suma oszacowania wynosi 42 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 31 950,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 260,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO BP O/Kępno 34 10202241 2003 0000 2045 6518
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 37/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2021 r. o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie mającego siedzibę pod adresem Zamkowa 9 a, 63-500 Ostrzeszów w sali nr 207, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 63-505 Doruchów, Skarydzew , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00026349/8 niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: Łukasz Pietrzak. W skład nieruchomości wchodzi działki nr 623/1, 624/1. Obszar nieruchomości 1.4000ha.Sposób korzystania: łąki trwałe, grunty orne, pastwiska, nieużytki.Działka 623/1 zlokalizowana jest we wschodniej części obrębu Skarydzew w otoczeniu pól uprawnych i w sąsiedztwie rzeki Prosny. Działka posiada ewidencyjnie zapewniony dostęp do drogi publicznej gruntowej, ale na gruncie dojazd nie jest możliwy . dojazd przez działkę sąsiednią. Działka jest użytkowana rolniczo. Działka w kształcie trójkąta.
Działka 624/1 zlokalizowana jest we wschodniej części obrębu Skarydzew w otoczeniu pól uprawnych i w sąsiedztwie rzeki Prosny. Działka posiada ewidencyjnie zapewniony dostęp do drogi publicznej gruntowej, ale na gruncie dojazd nie jest możliwy . dojazd przez działkę sąsiednią. Działka jest użytkowana rolniczo. Stopień kultury rolnej dobry. Działka w kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta.Brak osób zameldowanych Nieruchomość nie jest ubezpieczona. Teren szacowanej nieruchomości znajduje się w strefie : tereny zielone
Suma oszacowania wynosi 39 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi
29 400,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 920,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO BP O/Kępno 34 10202241 2003 0000 2045 6518
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 41/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości,że w dniu 18-03-2021 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie mającego siedzibę pod adresem Zamkowa 9 a, 63-500 Ostrzeszów w sali nr 207, odbędzie się druga licytacja nieruchomości w skład której wchodzi działka 401 o pow.1,1100 HA Działka 401 położona w cenralnej części obrebu Chlewo posiada bezpośredni dwustronny dostęp do drogi asfaltowej. Teren działki płaski, ziemny, w części siedliskowej porośnięty trawą z nasadzeniami ozdobnymi niskopinnymi oraz pojedńczymi zadrzewieniami, a poza ogrodzeniem użtkowana rolniczo. Działka w kształcie prostokąta o wmiaach 87*120m. Działka w części siedliskowej ogrodzona i zabudowana budynkiem mieszkalnym, garażem oraz budynkami gospodarczymi. Pozostała część działki użytkowana rolniczo. Stopień kultury rolnej dobry. W części siedlikowej dziaki teren ziemny z nasadzeniami ozdobnymi, oczkiem wodnym, krzewami niskopiennymi. Podejścia pod budynek mieszkalny utwardzone
kostką brukową typu Bauma. Zagospodarowanie działki korzystne. Nieruchomość położona pod adresem: 63-520 Grabów n/Prosną, Chlewo 19A , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00040178/2będąca własnością: Wojciecha i Hanny Adamskich na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.
Suma oszacowania wynosi 698 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 465 533,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 830,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO BP O/Kępno 84 10202241 2003 0000 2042 9719
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 458/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2021 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie mającego siedzibę pod adresem Zamkowa 9 a, 63-500 Ostrzeszów w sali nr 205, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 63-507 Doruchów, Torzeniec , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00014765/3 będącej własnością dłużnika: ŁUKASZ OWCZAREK.W skład nieruchomości wchodzą działki nr 161, 184, 234, 235, 247, 248, 246, 185, 236. Sposób korzystania: R – grunty orne, Ł- łąki trwałe, W- rowy; Obszar: 5,23ha. Z oszacowania i sprzedaży wyłączono działkę zabudowaną nr 246, o pow. 0,63ha.
Działka 161 jest w kształcie rombu i zlokalizowana jest w południowej części obrębu. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu o drogi. Dojazd do działki poprzez działkę sąsiednią. Działka jest użytkowana rolniczo – łąka. W środku działki nieużytek z pojedynczymi zadrzewieniami.
Działka 184 jest w kształcie trapezu o szerokości około 38metrów i zlokalizowana jest w południowo zachodniej części obrębu przy asfaltowej drodze dojazdowej w kierunku miejscowości Doruchów. Działka posiada bezpośredni dostępu o drogi publicznej asfaltowej. Działka jest użytkowana rolniczo. Stopień kultury rolnej dobry. We frontowej części działki linia energetyczna niskiego napięcia i słup. Nie stwierdzono ustanowionej służebności przesyłu.
Działka 185 jest w kształcie trapezu o szerokości około 38metrów i zlokalizowana jest w południowo zachodniej części obrębu przy asfaltowej drodze dojazdowej w kierunku miejscowości Doruchów. Działka posiada bezpośredni dostępu o drogi publicznej asfaltowej. Działka jest użytkowana rolniczo. Stopień kultury rolnej dobry.
Działka 234 jest w kształcie zbliżonym do trapezu o wymiarach około 28*32m i zlokalizowana jest w południowo zachodniej części obrębu przy asfaltowej drodze dojazdowej. Działka posiada bezpośredni dostępu do drogi publicznej asfaltowej. Działka jest użytkowana rolniczo. Stopień kultury rolnej dobry. Działka położona w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i terenów rolnych.
Działki235, 247 stanowią rowy pomiędzy działkami. Działka 247 – pomiędzy działkami 248 i 246. Działka 235 – pomiędzy działkami 234 i 236
Działki236 jest w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości 34m i zlokalizowana jest w południowo zachodniej. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. Działka jest użytkowana rolniczo. Stopień kultury rolnej dobry. Działka położona w otoczeniu terenów rolnych. Działka stanowi funkcjonalną i gospodarczą całość z działką 234 i 235 i muszą być oferowane do sprzedaży łącznie z uwagi na dojazd do działki 236 poprzez działkę 234 i 235.
Teren szacowanej nieruchomości zlokalizowany jest w strefie : tereny rolne.
Działka 248 jest w kształcie prostokąta o szerokości około 32 metrów i zlokalizowana jest w zachodniej części obrębu przy gruntowej drodze dojazdowej . Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gruntowej.Działka jest użytkowana rolniczo. Stopień kultury rolnej dobry. Działka zlokalizowana jest w otoczeniu terernów rolnych i w niedalekiej odległości od zabudowań.
Suma oszacowania łącznej liczby działek wynosi 135.720,00 zł,w tym:

 • działka 161 – 54.400,00zł
 • działka 184– 13.600,00zł
 • działka 185– 24.500,00zł
 • działka 234– 2.400,00zł
 • działka 235- 160,00zł
 • działka 236– 13.900,00zł
 • działka 247– 160,00zł
 • działka 248– 26.600,00zł
  Sprzedaży mogą podlegać poszczególne działki.
  cena wywołania nieruchomości w całości jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 101 790,00 zł , dla poszczególnych działek:
 • działka 161 – 40.800,00zł
 • działka 184– 10.200,00zł
 • działka 185– 18.375,00zł
 • działka 234– 1.800,00zł
 • działka 235- 120,00zł
 • działka 236– 10.425,00zł
 • działka 247– 120,00zł
 • działka 248– 19.950,00zł
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.572,00 zł dla łącznej liczby działek lub odpowiednio jednej dziesiątej sumy oszacowania dla każdej z działek.
  Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
  PKO BP O/Kępno 28 10202241 2003 0000 2029 1920
  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 138/20).
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.