Nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2020 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie mającego siedzibę pod adresem Zamkowa 9 a, 63-500 Ostrzeszów w sali nr 205, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 63-500 Ostrzeszów, Zajączki 1 , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00049005/2. W skład nieruchomości wchodzi działka nr 248/16. Szacowana działka jest w kształcie nieregularnym. Teren działki wznoszący się w kierunku północnym. Działka w części zagospodarowanej ogrodzona wraz z działką 248/18. Na całość działki składa się:
a) Na powierzchni około 0,40ha teren po nieczynnym wyrobisku piasku – brak koncesji
b) Na powierzchni około 0,57 działka zalesiona drzewostanem sosnowym w wieku około 20 lat. Zwarcie luźne. Zadrzewienie 1.
c) Na powierzchni około 2,60 ha działka użytkowana rolniczo. Stopień kultury rolnej dobry.
d) Na powierzchni około 1,17ha działka zalesiona drzewostanem sosnowym w wieku około 32 lat. Zwarcie luźne. Zadrzewienie 0,7
e) Na powierzchni około 0,65ha działka częściowo utwardzona i znajdują się na niej odpady przemysłowe tj:
stal około 30 ton
wielkogabarytowe około 135 ton kod 200307
gumy kod 070280, plastyk 0,70213, 070214 – około 420 ton
f) samosiejki i nieużytki na powierzchni około 0,80 ha
Nieruchomość o powierzchni 6,5696ha , będąca własnością dłużnika: Waldemar Cegiełka.
Suma oszacowania wynosi 814.400,00 zł.Z uwagi na zaśmiecenie części działki potencjalny nabywca musi liczyć się z koszami usunięcia zlegających na działce śmieci. Koszty usunięcia śmieci wynoszą:
– stal 16500zł +
– transport 34224zł –
– wielkogabarytowe 102 350 zł –
– plastyki, gumy 464 486 zł –
Łącznie 584.560,00 zł (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt zł) Wartość rynkowa nieruchomości z uwzględnieniem kosztów utylizacji odpadów wynosi 229.840,00 zł .
Cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 172.380,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22.984,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: PKO BP O/Kępno 25 10202241 2003 0000 2044 5719
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 491/19 ).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.