OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-10-2019r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie ul.Zamkowa 9a odbędzie się pierwsza licytacja niewydzielonej części 13/16 nieruchomości stanowiącej należącej do dłużnika:DARIUSZ NOWAK położonej: 63-500 Ostrzeszów, Rojów,

dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1O/00021911/4].Działka nr 6/1 o pow.0,0745 HA położona w otoczeniu terenów rolnych i zabudowy jednorodzinnej. Dojazd drogą asfaltowa. Działka zabudowana parterowym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z poddaszem, budynkiem gospodarczymTeren działki ogrodzony płotem, porośnięty trawą z pojedynczymi nasadzeniami.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 91 900,00 zł zaś wartość udziału 13/16 wynosi

67 200,00 zł (w tym wartośc zabudowań 53 600,00 zł|), zaś cena wywołania udziału jest równa

3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 400,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 720,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO BP O/Kępno 09 10202241 2003 0000 3000 0507 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgpodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Km 4121/18

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk (tel. 627322830, fax 627322839) ogłasza, że: dnia 31-10-2019r. o godz. 09:15 w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie ul.Zamkowa 9a w sali nr 207 odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej 1/3 części nieruchomości należącej do dłużnika:Elżbieta Dziuba położonej: 63-500 Ostrzeszów, Piaski 9, Rojów, dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1O/00016199/8] o obszarez ogólnym 0,9715 ha.

Działka 213/1 (obszar 0,1715 ha) zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym z dobudowanym do niej budynkiem gospodarczym oraz stodołą.Powierzchnia użytkowa z częścią gospodarczą około 90m2 w tym część mieszkalna ok. 60m2. Budynek stodoły jednokondygnacyjny o powierzchnia około 50-60m2.

Działka 254 (obszar 0,8000 ha)brak zabudowań.Suma oszacowania udziału 1/3 wynosi 66 500,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 875,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 650,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce ,książeczce oszczędnościowej lub na konto komornika:PKO BP O/Kępno 11 10202241 2003 0000 2041 2118 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KM 4823/18

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk (tel. 627322830, fax 627322839) ogłasza, że: dnia 31-10-2019r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie przy ul.Zamkowej 9a w sali 207 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika:ANNA RASIAK położonej: 63-510 Mikstat, Komorów, dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1O/00031512/0].

Przedmiotem licytacji jest grunt o pow.0,28 ha stanowiący część działki o nr 670/2 , wraz z zabudowaniami tj.budynkiem mieszkalnym o pow.użytkowej 93,23m2 oraz trzema budynkami gospodarczymi o łącznej pow.zabudowy 498m2 o wartości 128 471,00 zł oraz grunt rolny niezabudowany o pow.12,22 ha w dominującej VI klasie bonitacji gleboznawczej obejmujący działki o numerach 668/1,668/2,668/3,670/5,670/6 i część działki 670/2 o wartości 369 435,00 zł.

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.Sprzedaży mogą podlegać poszczególne działki.Suma oszacowania wynosi 498 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 373 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce,książeczce oszczędnościowej lub na konto komornika:PKO BP O/Kępno 88 10202241 2003 0000 2048 2318 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ 1/2 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW KZ1O/00013215/6 Km 4040/18

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk (tel. 627322830, fax 627322839) ogłasza, że: 07-11-2019r. o godz. 13:45 w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie ul.Zamkowa 9a w Ostrzeszowie w sali 207 odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika:Monika Mądra położonej: 63-500 Ostrzeszów,1 Maja 1,dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1O/00013215/6] .

Nieruchomość stanowi działka 2187/22 o pow.0,0421 ha ,która posiada dostęp do ulicy Buczka i 1go Maja.Zlokalizowana w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.Teren działki płaski, częściowo ogrodzony.Przyłącze wodne, energetyczne, kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewanie jest z części wspólnej działek 2187/21 i 2187/31.Zagospdaorownia nieruchomości korzystne. Na działce znajduje się fragment budynku mieszkalnego, którego pozostała część znajduje się na działkach 2187/21 i 2187/31. Wejście do budynku na szacowanej działce jest poprzez działkę sąsiednią.Budynek mieszkalny nie posiada odrębnego wejścia. Powierzchnia użytkowa budynku 45,84 m2,zaś całkowita 137,52 m2.

Cała nieruchomości została oszacowana na kwotę164 600,00 zł w tym wartość rynkowa gruntu 46 500,00zł i wartość zabudowań i naniesień 118 100,00zł.Wartość ½ szacowanej nieruchomości określono na 74 100,00 zł w tym wartość rynkowa gruntu 20 900,00 zł i wartość zabudowań i naniesień 53 200,00 zł

Suma oszacowania udziału wynosi 74 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 49 400,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 410,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce ,książeczce oszczędnościowej lub na konto komornika: PKO BP O/Kępno 73 10202241 2003 0000 2040 4018 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Km 1523/11

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk (tel. 627322830, fax 627322839) ogłasza, że: dnia 20-11-2019r. o godz. 09:30 w sali 205 w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie ul.Zamkowa 9a odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:Stefan Chowański i Krystyna Chowańska położonej: 63-507 Kobyla Góra, Ligota,

dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1O/00024345/6].Sprzedaży będą podlegać działki nr 87/55 i nr 87/65.

 

Działka 87/55 to droga gruntowa ,o długości około 150 m. stanowi drogę dojazdową do działek 87/38, 87/39, 87/40, 87/41, 87/42, 87/51, 87/52, 87/53, 87/54, 87/56.

Działka 87/65 posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej,stanowi dojazd do zabudowanych działek gruntu numer 57/61, 87/62, 87/63, 87/60, 87/59, 87/58 - posiada służebność dojazdu, 87/57.

 

Suma oszacowania wynosi 289 300,00zł (wartość działki nr 87/55 – 29 600,00 zł, działki 87/65 – 259 700,00 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 216 975,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 930,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce,książeczce oszczędnościowej lub na konto komornika:PKO BP O/Kępno 45 10202241 0000 2202 0012 9940 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię