OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW nr KW KZ1O/00012117/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie

art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-08-2019r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie mającego siedzibę przy Zamkowa 9 a w sali nr 207 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużników Anna Feiga i Grzegorz Feiga położonej: 63-508 Kobyla Góra, Mąkoszyce,dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW :KZ1O/00012117/2 o obszarze 1,30 ha.

Nieruchomość znajduje się przy drodze i składa się z działek:nr 669 o pow. 0,15ha,nr 701 o pow.0,48 ha ,nr 734 o pow. 0,50 ha, nr 802 o pow. 0,17ha .Na nieruchomości znajdują się budynki:mieszkalny (lata 20 XX w.) i gospodarczy.Brak osób zameldowanych.

Suma oszacowania wynosi 128 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 85 533,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 830,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/Kępno 45 10202241 0000 2202 0012 9940 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW KZ1O/00034276/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-08-2019r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie przy ul.Zamkowej 9a odbędzie się pierwsza licytacja należącej do dłużnika: Ireneusza Kędzia niewydzielonej części wynoszącej 27/1080 w nieruchomości o obszarze łącznym 7,7200 HA Nr działki: 181, 247, 300, 383, 393, 416, 431, 439, 449, 465, 475, 495, 512, 599, 981 położonej: 63-524 Czajków, Muchy, dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KZ1O/00034276/4]

Działki 181, 247, 300,383, 393 ,431,416, 449,512 ,599,981 użytkowane są rolniczo.Działki 465 zalesiona drzewostanem sosnowym w wieku około 40 lat.Działki 439, 475, 495, 494 stanowią kompleks rolniczy oraz funkcjonalną całość.Działka 439 i 494 posiada dostęp do drogi,użytkowane rolniczo,które przecinają rowy. Działka 439 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, garażowym, oborą i stodołą,doprowadzone przyłącze wodne, energetyczne oraz znajduje się na niej szambo. Na działce 439 zameldowane są osoby.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 595 400,00 zł ,suma oszacowania wartość udziału 27/1080 wynosi 13 360,00 zł zaś cena wywołania wartości udziału jest równa 3/4 jego sumy oszacowania

10 020,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wartości udziału tj. 1 336,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO BP O/Kępno 17 10202241 2003 0000 3000 1818 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW [NKW: KZ1O/00023980/2]

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-08-2019r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie mającego siedzibę przy Zamkowa 9 a w sali nr 205 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:Marianna Komodzińska położonej: 63-507 Kobyla Góra, Mąkoszyce 18,dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00023980/2 nr działki 341/2 o obszarze 0,20 ha.

Działka jest częściowo ogrodzona płotem z elementów betonowych i siatką stalową, porośnięta trawą z nasadzeniami ozdobnymi niskopiennymi, w części użytkowana rolniczo.Na działce znajduje się budynek mieszkalny wybudowany w latach 50-tych ,modernizowany w 2007 r. o pow.92,77 m 2 oraz budynek gospodarczo garażowy murowany jednokondygnacyjny otynkowany. Zagospodarowanie działki jest korzystne. Nieruchomość posiada dostęp do drogi asfaltowej publicznej.

Suma oszacowania wynosi 180 600,00zł (w tym wartość gruntu 66.900,00 zł i wartość zabudowań 113.700,00zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 450,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 060,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP O/Kępno 22 10202241 2003 0000 2048 6416 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:w dniu 22-08-2019r. w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie przy ul.Zamkowej 9a w sali 205 odbędzie się pierwsza licytacja należącej do dłużnika:Ireneusz Kędzia

 

- o godz. 10:00 niewydzielonej części wynoszącej 3/40 nieruchomości stanowiącej działki

nr 1378,1379,1380,501,532,556,594,623,694 o obszarze łącznym 6,6200 HA

położonej: 63-522 Kraszewice, Kuźnica Grabowska,dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KZ1O/00031064/4]

Działki 1378, 1379, 1380 Działki stanowią nieużytki, łąki.Działki 501 i 532,594 są użytkowane rolniczo.Działka 556 zalesiona drzewostanem sosnowym, brzozowym w wieku około 20 lat.Działka 694 stanowi łąki. Na działce 623 w środkowej części działki zabudowania mieszkalne i gospodarcze.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 483000,00 zł ,suma oszacowania wartości udziału 3/40 wynosi 50 410,00 zł zaś cena wywołania wartości udziału jest równa 3/4 jego sumy oszacowania 37 807,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wartości udziału tj. 5 041,00 zł.

 

 

- o godz. 10:30 niewydzielonej części wynoszącej 3/40 nieruchomości stanowiącej

nr działki:42,76,364,431/4,461/4 o obszarze łącznym 4,65 HA,położonej: 63-522 Kraszewice, Kuźnica Grabowska, dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KZ1O/00031065/1].

Działki 42 i 76 zalesione drzewostanem sosnowym w wieku około 50 i 20 lat. Działki 364,431/4, 461/4 użytkowane są rolniczo.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 103 900,00 zł ,suma oszacowania wartości udziału 3/40 wynosi 6 970,00 zł zaś cena wywołania wartości udziału jest równa 3/4 jego sumy oszacowania 5 227,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wartości udziału tj. 697,00 zł.

 

Rękojmie powinny być złożone w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP O/Kępno 17 10202241 2003 0000 3000 1818 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-09-2019r. o godz. 13:45 w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie przy ul.Zamkowej 9a w sali 207 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika:ANNA RASIAK położonej: 63-510 Mikstat, Komorów, dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1O/00031512/0].

Przedmiotem licytacji jest grunt o pow.0,28 ha stanowiący część działki o nr 670/2 , wraz z zabudowaniami tj.budynkiem mieszkalnym o pow.użytkowej 93,23m2 oraz trzema budynkami gospodarczymi o łącznej pow.zabudowy 498m2 o wartości 128 471,00 zł oraz grunt rolny niezabudowany o pow.12,22 ha w dominującej VI klasie bonitacji gleboznawczej obejmujący działki o numerach 668/1,668/2,668/3,670/6 i część działki 670/2 o wartości 369 435,00 zł.

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Suma oszacowania wynosi 498 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 373 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP O/Kępno 88 10202241 2003 0000 2048 2318 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.11:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię