OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-09-2019r. o godz. 13:45 w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie przy ul.Zamkowej 9a w sali 207 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika:ANNA RASIAK położonej: 63-510 Mikstat, Komorów, dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1O/00031512/0].

Przedmiotem licytacji jest grunt o pow.0,28 ha stanowiący część działki o nr 670/2 , wraz z zabudowaniami tj.budynkiem mieszkalnym o pow.użytkowej 93,23m2 oraz trzema budynkami gospodarczymi o łącznej pow.zabudowy 498m2 o wartości 128 471,00 zł oraz grunt rolny niezabudowany o pow.12,22 ha w dominującej VI klasie bonitacji gleboznawczej obejmujący działki o numerach 668/1,668/2,668/3,670/6 i część działki 670/2 o wartości 369 435,00 zł.

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Suma oszacowania wynosi 498 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 373 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP O/Kępno 88 10202241 2003 0000 2048 2318 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.11:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-10-2019r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie ul.Zamkowa 9a odbędzie się pierwsza licytacja niewydzielonej części 13/16 nieruchomości stanowiącej należącej do dłużnika:DARIUSZ NOWAK położonej: 63-500 Ostrzeszów, Rojów,

dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1O/00021911/4].Działka nr 6/1 o pow.0,0745 HA położona w otoczeniu terenów rolnych i zabudowy jednorodzinnej. Dojazd drogą asfaltowa. Działka zabudowana parterowym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z poddaszem, budynkiem gospodarczymTeren działki ogrodzony płotem, porośnięty trawą z pojedynczymi nasadzeniami.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 91 900,00 zł zaś wartość udziału 13/16 wynosi

67 200,00 zł (w tym wartośc zabudowań 53 600,00 zł|), zaś cena wywołania udziału jest równa

3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 400,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 720,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO BP O/Kępno 09 10202241 2003 0000 3000 0507 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgpodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię